1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi (sosyalavm.com) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
  2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 
  3. Ürün Dijital Ürün olması kaydı ile sevkiyat masrafı ve kargo ücretleri yoktur. sosyalavm.com adresindeki ürünler dijital ürün statüsündedir ve müşteriye dijital ortamda teslim edilir.
  4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği hizmet sağlanacak sosyal medya hesabına ve ya bağlantısına teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. 
  5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen miktarlarda uygun teslim edilmek zorundadır. 
  6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 
  7. Hizmet bir dijital hizmettir ve iade talebi doğrultusunda ALICI para iadesi ister ise; SATICI'ya aldığı hizmeti geri teslim ederek verilen ücreti geri alabilir.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünün eksik ya da tam bedelini 3 gün içerisinde SATICI’ya ödemek zorundadır. 

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

10.Alıcı, sözleşme konusu dijital hizmeti teslim almadan önce kontrol ederek; hizmetin sahip olduğu özellikleri, hizmetin süresi, hizmetin gecikebileceği, hizmetin ertelenebileceği ve hizmetin silinebileceği vb. gibi öngerüleri kabul etmiştir. Teslim alınan dijital hizmet eksiksiz olduğunu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra dijital hizmeti korunmak kendi elinde olduğunu bilmelidir. Cayma hakkı kullanılacaksa dijital hizmet teslim edilmemiş olmalıdır.

 

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği dijital adrese teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

17.İade edilen dijital hizmet karşılığında tüm cayma kurallarını ALICI belirtebiliyor ise koşulsuz iade isteyebilir. Belirtmiyor ise ALICI'nın cayma hakkı reddedilir.

 

İADE KOŞULLARI:

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ ya iade etmek ile yükümlüdür.

19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle dijital hizmetin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde dijital hizmetin veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

19-A.Verilen hizmet dijital bir hizmet olduğu için para iadesi isteyen ALICI'dan SATICI vermiş olduğu dijital hizmetin ALICI'dan iadesini ve sonrasında para iadesini gerçekleştirmesini isteyebilir, beyaan edebilir.

19-B.İade isteyen ALICI, hizmet koşullarını kabul etmiş sayılarak iade vermek istediği hizmetin geçmiş süre zarfında kaybettiği değeri raporlaması ve SATICI'ya bildirmesi gerekmektedir. Eğer ki SATICI raporları ile uyuzmaz bir rapor tebliğ edilir ise ALICI İade hakkı feshedilir.

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

21. Satın Alınan ürünün sosyalavm.com bünyesi altında değil ve başka bir bayi tarafından karşılanması iade ve telafiyi geciktirebilir, bu gecikme süresince ALICI tarafından iade ısrarı olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

22.Hizmetin sağlandığı sosyal medya hesabı ya da adresi ALICI tarafından iade başvurusu sonrası ulaşılabilir ve hizmetin eksiğinin görülebilir olması gerekmektedir. 

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

23.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

 

ÖDEME VE TESLİMAT

24.Kredi Kartı veya Banka Kartı ile yaparak, "paytr sanal pos"  Mağazamıza yapabilirsiniz.

25.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.